«رازهای عشق»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

_رازعشق درتواضع است،این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست،بلکه نشان دهندۀاحساس و تفکری قوی است میان دونفری که یکدیگررا دوست دارند.تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه وبا طراوت

نگه می دارد.

_راز عشق در احترام متقابل است، احساسات متغییرند، اما احترام دوطرف ثابت می ماند اگر عقاید شریک زندگیت با عقاید تو متفاوت است با احترام به نظریاتش گوش کن ، احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

_راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید، عشقی آزادانه هدیه نشود اسارت است

_راز عشق در این است که هرروز کاری کنی که شریک زندگیت راخوشحال کند،کاری مثل دادن هدیـۀ کوچک، تحسین لبخندی از روی محبت، نگذار که

جویبار محبتتان از کمبود باران،بخشکد.

_راز عشق دراین است که رابطه تان رامانندیک باغ، با محبت تزیین کنید.بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که به زیبایی بروید . ضمناً فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد، مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرزۀ عادت شود.برای آنکه عشق همواره باطراوت بماند،بایدبه آن مثل هنر،خلاقانه نگاه کرد

_راز عشق درخوش مشربی است،شوخی بادیگران رافراموش نکن،درضمن مراقب شوخی هاهم باش شوخی ناپسند نکن، شوخی باید از روی حسن

نیت باشد نه نیشدار.

_راز عشق دراین است که حقیقت اصلی عشق،یعنی تفکر رااز یاد نبری.آیا یک رابطه دراز مدت مهمتر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست؟

_راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی وصبر

کنی تا خونسردی رادوباره بدست آوری.بااینکه احساس، جلوۀ الهام است، اما شخص عصبانی نمیتواند چیزها رابا وضوح درک کند قلبت را آرام کن،تنها به این وسیله میتوانی چیزها را همانگونه که هستند دریابی.

 

_راز عشق دراین است که شخص مفابلت راتحسین کنی،هرگزبافرض اینکه خودش این چیزهارامیداند ازتحسین کردن غافل مشو،مشکلی پیش نخواهد آمد ، اگر بارها با خلوص نیت بگویی: دوستت دارم. گرچه احساسات بشری

به قدمت نسل بشر است،اما همواره تازه و جوان خواهد ماند.

_راز عشق در این است که در سکوت دست یکدیگر را بگیرید ، کم کم یاد میگیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید

_رازعشق دراین است که به عشق بیش ازیکدیگر احترام بگذارید،زیرا عشق هدیۀازلی خداوند است .   

  _راز عشق در توجه کردن به لحن صداست، برای تقویت گیرایی صدا ، باید آنرا از قلب بیرون بیاوری،سپس رهایش کنی تا بلند شود و بسمت پیشانی

برود.تارهای صوتی راآرام ورهانگه دار،اگراحساسات قلبی ات را بوسیلۀ صدا بیان کنی،آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد.

_راز عشق دراین است که بیشتربانگاه حرف بزنی،زیرا چشم ها پنجره های روح هستند، اگر هنگام صحبت کردن ازنگاه استفاده کنی، مثل آن است که پنجره ها با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرمی وجذابیت ببخشی.

 

_راز عشق در این است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید،زیرا نقص همواره جزءلاینفک زندگی انسان است.ذهنت رابرارزش هایی متمرکزکن که شما رابه یکدیگرنزدیکتر میکند،نه بر مسایلی که بین شما فاصله می اندازد.

_راز عشق دراین است که حس تملک را ازخود دور کنی،درحقیقت هیچکس نمیتواندمال کسی شود،شریک زندگیت راباطناب نیازنبند.گیاه هنگامی رشد

میکند که آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند.

_راز عشق دراین است که شریک زندگیت رادر چارچوبی که خودت می _ پسندی حبس نکنی. عیب جویی باعث تباهی میشود.همه چیز را همان گونه که هست بپذیر،تا هردو شاد باشید،قانون طلایی است:نقاط قوت را تقویت کن و ضعف ها نه تقویت کن نه تقبیح، هرگز سعی نکن با سوزاندن جلوی خونریزی زخم را بگیری.

_راز عشق در این است که هنگام سوءتفاهم فقط به این فکرنکنی که طرف مقابل چطورناراحتت کرده است،در عوض به راه حلی فکر کنی که درآینده از

بروز سوء تفاهمی مانند آن جلوگیری کند.

_راز عشق دراین است که هیچ کدام خودرا معلم دیگری ندانید.بعبارت دیگر از اینکه میتوانید از یکدیگر یاد بگیرید،سپاسگذار باشید.

_راز عشق دراین است که وقتی پیشنهادی به نظرت میرسد به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی، بلکه به علاقۀ دیگری به شنیدن آن فکر کنی، اگر

لازم بود حتی ماهها صبر کنی تا آمادگی شنیدن آنچه می خواهی بگویی

را پیدا کند.

_راز عشق در این است که باورها، آرمان ها و اهداف تان را بایکدیگر درمیان بگذارید.

_راز عشق درآرامش است،آرامش باعث تکامل عشق میشود.عشق،هوای نفس واحساسات شدید

نیست ، عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است.

_راز عشق در این است که محبتتان را بسط دهیدتا تبدیل به عشق واقعی میان دو انسان شود، سپس آن عشقی را که دست پروردۀ پروردگار است

بسط دهید،تا بشریت وکل مخلوقات را در بر گیرد.

_رازعشق دراین است که به دیگری لذت ببخشی ولی عشق رابرای لذت نخواهی،زیرا عشق حقیقی هوی وهوس نیست.هرچه نفس قویتر باشد ،

تقاضاهایش بیشترمیشود وهرچه تقاضاهای نفس قویترباشد،خودپرستی را در تو بیشتر تقویت میکنند.عشق چهرۀواقعی خود را در ملایمت و مهربانی آشکار میکند،نه در لذت جویی.

_راز عشق در مراعات حال دیگری است . هر قدر ملاحظۀ حا ل دیگران را میکنی،کسی راکه دوست داری بیشتر ملاحظه کن.

_رازعشق در آن است که جاذبه های خودرا با دیگری قسمت کنی.جاذبه نیرویی لطیف ونافذ است که از دیگری دریافت می کنی، این نیرو تنها با

بخشش رشد میکند.

_رازعشق درایجادتنوع درزندگی است.نگذارکه روزمرگی ها مثل سیم های کوک نشدۀ ساز ، نغمۀ زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند.

_راز عشق در این است که در هر فرصتی کنار هم آرام بگیرید ، با هم تنها باشید و افکارتان را با یکدیگر در میان بگذارید،لازم نیست برای سرگرم شدن حتماً از محرکات خارجی استفاده کنید .قرار بگذارید که بیشتر با هم تنها باشید،تا بتوانید خودتان باشید.

 

_راز عشق دراین است که بازمانه کناربیایید،مایع عشقتان راطوری نگه داریدکه بتوانیدگودال هایی راکه زندگی پیش پایتان می گذاردپرکنید.                     

_راز عشق در این است که به محبوبتان آرامش وقدرت بدهید و ازاوقدرت آرامش دریافت کنید،نه بااصرار

_راز عشق در استواری در فصول مختلف زندگی است،عشقتان را ماند کوه بلندی استوار، مانندخاکی حاصلخیز،پرثمر و مانندآفتاب چنان در مرکزیت نگه دارید که همۀ ستارگان گستردۀ زمان و فضا به دور آن گردش کنند.                                                              

 

/ 0 نظر / 28 بازدید